แจ้งข้อร้องเรียน เสนอแนะ แนะนำบริการ
สำหรับประชาชนผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองหาน
ช่องทางติดต่อกลับ ให้ท่านเลือกอย่างน้อย 1 ช่องทาง